Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie został powołany w roku 1974 na bazie istniejącego od 1956 r. Domu Kultury Dzieci i Młodzieży.

Zarówno Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, jak i Młodzieżowy Dom Kultury zawsze miały swoją siedzibę w przepięknym, zabytkowym neoklasycystycznym Pałacyku Sokoła.

W latach 2007 – 2010 decyzją władz miasta po kapitalnym remoncie budynek odzyskał swoja dawną świetność.

         Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Samorząd Powiatu Pruszkowskiego. MDK jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

Placówka nasza jest otwarta i przyjazna, a naszym celem jest wszechstronny rozwój wychowanków, wyrobienie u nich świadomego dążenia do rozwijania zainteresowań i uzdolnień, twórczego spędzania wolnego czasu opartego na znajomości potrzeb i psychiki.

MDK ma rozbudzać kontakt z kulturą i sztuką, wartościami patriotycznymi, społecznymi i etycznymi. Placówka nasza jest wielopokoleniowa. Byli i aktualni wychowankowie, ich rodzice i opiekunowie stanowią MDK-owską rodzinę.

Naszą misją jest:

 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu pruszkowskiego,
 • prowadzenie kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół artystycznych średnich i wyższych,
 • organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 • promowanie zdrowego trybu życia i radzenia sobie ze stresem,
 • pomaganie wychowankom w tworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie, rozumieniu swoich uczuć i szanowania uczuć i potrzeb innych,
 • tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami,
 • prowadzenie działań profilaktyczno-terapeutycznych na rzecz dzieci ze środowisk patologicznych,
 • działalność oświatowa i edukacyjna na rzecz społeczeństwa powiatu pruszkowskiego,
 • wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
 • kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi,
 • stworzenie właściwej atmosfery w placówce, pełnej wzajemnego zaufania, zrozumienia i partnerstwa.

MDK Pruszków prowadzi zajęcia w następujących formach stałych:

plastyka, rzeźba, zajęcia teatralne, zajęcia rękodzieła artystycznego, zajęcia wokalne, komputerowe, język angielski, język rosyjski i Dziecięca Akademia Artystyczna.

            W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęliśmy pracę przy 6,5 etatach pedagogicznych (3 osoby pełnozatrudnione, 8 osób niepełnozatrudnionych) oraz z 4,63 etatu pracowników administracji i obsługi (6 osób).

Pracujemy w 20 kołach zainteresowań z 240 uczestnikami.

 

Poza stałymi formami zajęć MDK prowadzi również zajęcia okresowe i imprezy masowe.

W latach 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 oraz 2014/2015 placówka nasza zorganizowała:

 • seanse filmowe

-16

 • wystawy fotograficzne

-12

 • występy zespołów amatorskich

-24

 • występy artystów zawodowych

-60

 • prelekcje, promocje książek, spotkania, wykłady

-80

 • premiery teatralne grupy MDK

-12

 • przedstawienia teatralne, w tym projekt „Strefy teatru”

-54

 • muzyczne spotkania edukacyjne

-30

 • występy zespołów artystycznych z MDK

-60

 • wystawy plastyczne

-40

 • konkursy organizowane przez MDK

-20

 • imprezy dzieci + rodzice

-28

 • uroczystości, święta, obchody rocznicowe

-28

 • koncerty zespołów młodzieżowych

-20

 • Ogółem ilość imprez masowych 484 przy ok. 45.000 uczestników.

 

Organizujemy zajęcia edukacyjne dla środowiska lokalnego, uczniów szkół wszystkich poziomów od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych.

 • warsztaty plastyczne (wiosenne, jesienne, zimowe, bożonarodzeniowe, wielkanocne) dla dzieci i rodziców,
 • edukacja teatralna – szkoły ponadgimnazjalna,
 • wspólne kolędowanie,
 • zabawy z Mikołajem,
 • bale karnawałowe,
 • warsztaty rzeźbiarskie,
 • warsztaty teatralne – szkoły ponadgimnazjalna,
 • biesiady artystyczne,
 • zajęcia artystyczne w ramach „Zima w mieście” i „Lato w mieście”,
 • konkursy plastyczne,
 • edukacja muzyczna dla przedszkoli i szkół podstawowych,
 • przygotowanie do egzaminów maturalnych z języków obcych,
 • przygotowanie do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne,
 • warsztaty naukowe dla dzieci.

MDK Pruszków organizuje cyklicznie następujące wydarzenia edukacyjne:

 • Artystyczne półkolonie      - lipiec i sierpień,
 • Pruszkowski Montmartre   - prezentacja dorobku Salonu Pruszkowskiego i plenery malarskie w Parku Sokoła,
 • Powiatowe konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży,
 • Coroczne wystawy prac plastycznych uczestników zajęć,
 • Noc Muzeów – prezentacja prac salonu Pruszkowskiego i Galerii rzeźby,
 • Dzień Mamy i Ojca,
 • Dzień Babci i dziadka,
 • Cała polska czyta dzieciom,
 • Narodowe czytanie.

 

Instruktorzy naszej placówki mogą się poszczycić autorstwem i prowadzeniem projektów artystycznych:

 • Fascynacje – coroczny Powiatowy Turniej Recytatorski dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się XIX edycja zatytułowana „Teatr obrazem życia i świata”,
 • Strefy Teatru – każdego miesiąca prezentuje się w MDK grupa teatralna z terenu powiatu Pruszkowskiego. Każda edycja „Stref” kończy się biesiadą, dyskusją i okazem premierowym grupy teatralnej MDK,
 • Salon Pruszkowski otwarty przez Klub Artystów Amatorów „Sztuka” prezentuje na terenie naszej placówki malarstwo artystów amatorów jak również organizuje liczne wystawy zewnętrzne,
 • Ściana Sławy – prezentacja najciekawszych prac plastycznych dzieci i młodzieży uczestników zajęć MDK,
 • Galeria „Gmerek” prezentuje prace rzeźbiarskie wykonane w placówce,
 • „Teatr – Radość Tworzenia” – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i klas pierwszych liceów. Cele: poznanie współczesnego teatru, technik, pracy aktora i teatralnego widowiska, elementów współczesnego teatru (scenografia, muzyka, kostium, rekwizyt).

 

Od roku 2010 odbywają się w naszej placówce Salony Poezji finansowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, organizowane przy naszym współudziale przez Stowarzyszenie K-40 (10 Salonów każdego roku kalendarzowego).

      Zorganizowaliśmy w placówce zajęcia Fitness dla pań (2 razy w tygodniu), które cieszą się dużym powodzeniem. W naszej placówce swoją siedzibę ma „Serce Pruszkowa” Klub Honorowych Krwiodawców

      Osiągnięcia naszych wychowanków w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, organizowanych przez MEN i Kuratorium Warszawskie oraz o zasięgu powiatowym i lokalnym to nasza chluba i duma.

Możemy poszczycić się naszymi wspaniałymi wychowankami (Marcin Dorociński, Katarzyna Pakosińska) którzy chętnie nas odwiedzają i uświetniają nasze wydarzenia kulturalne.

Prezentujemy swe dokonania w Polsce i za granicą – Litwa 2015 r.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby środowiska lokalnego. Współpracujemy z wieloma placówkami oświatowymi, jednostkami kultury, Stowarzyszeniami.

Naszymi partnerami są:

 1. Starostwo Powiatowe,
 2. Gmina Pruszków,
 3. Placówki oświatowe publiczne, niepubliczne, społeczne i jednostki kulturalne z terenu gminy i powiatu,
 4. Książnica Pruszkowska,
 5. Muzeum Dulag,
 6. Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne,
 7. Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe,
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 10. Miejski Ośrodek Pomocy społecznej,
 11. Koło ZNP Pruszków,
 12. Jednostka Strzelecka,
 13. Filia Muzeum Harcerstwa (znajduje się w naszej placówce),
 14. Straż Miejska.

Praca w Młodzieżowym Domu Kultury jest bardzo absorbująca, odpowiedzialna, edukacyjna. Działamy z wrodzonym entuzjazmem i nabytą pilnością. Tylko tworząc kulturę możemy ją zachować. Mamy w tym przedsięwzięciu szczególną misję jako przewodnicy młodego pokolenia.

Jan Paweł II pisał: „ Młodość to czas rozpoznawania talentów. Równocześnie zaś jest to czas wchodzenia na wielorakie szlaki, po których rozwijała się i nadal rozwija cała ludzka działalność, praca i twórczość”.

I to jest credo naszego MDK-u.