Zarządzenie nr 15/2015

Starosty Pruszkowskiego

Z dnia 23.03.2015 r.

 

W sprawie uzgodnienia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów do Młodzieżowego domu Kultury w Pruszkowie na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie art. 20w ust. 5i art. 20zf pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Uzgadnia się terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie na rok szkolny 2015/2016, określone przez Dyrektora placówki – Panią Danutę Parys, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Zdzisław Sipiera