STATUT

 MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

w Pruszkowie ul. Kościuszki 41

 

Na podstawie art. 71 ust 1 PKT 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572, z późn. zm2) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Dnia 01 września  1974 r. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży przekształcony został w Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie.

§ 2.

Młodzieżowy Dom Kultury, zwany dalej MDK jest publiczną placówką oświatowo –wychowawczą. Siedzibą MDK jest zabytkowy budynek przy ulicy Kościuszki 41 w Pruszkowie. Organem prowadzącym MDK od 01.01.1999 r. jest Samorząd Powiatu Pruszkowskiego.

§ 3.

Zajęcia MDK odbywają się w Pruszkowie przy ulicy Kościuszki oraz na terenie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych miasta. MDK swoim działaniem obejmuje dzieci i młodzież z terenu miasta i powiatu pruszkowskiego.

Rozdział II

Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury

§ 4.

Młodzieżowy Dom Kultury realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w szczególności:

1)   ujawnia i rozwija różnorodne zainteresowania uczestników,

2)   pogłębia i rozszerza wiedzę wykraczając poza szkolne programy,

3)   stwarza warunki do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki i sztuki,

4)   rozwija zainteresowania i zamiłowanie do uprawiania krajoznawstwa i turystyki,

5)   rozwija i kształci nawyki czynnego wypoczynku,

6)   organizuje przeglądy, wystawy, konkursy, koncerty, obozy językowe,

7)   wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z uczestnikami.

 

Rozdział III

Organy Młodzieżowego Domu Kultury

§ 5.

Organami MDK są:

 1. Dyrektor MDK,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców.

 § 6.

Dyrektor MDK wyłaniany jest w drodze konkursu. Funkcję dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący MDK. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może stworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

  Dyrektor w szczególności:

1)   kieruje bieżącą działalnością MDK oraz reprezentuje go na zewnątrz,

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)   sprawuje opiekę nad uczestnikami oraz stwarza warunki psychofizycznego rozwoju,

4)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)   dysponuje środkami określonymi w planie MDK i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)   zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników MDK,

7)   przyznaje nagrody, wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom MDK,

8)   wnioskuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników MDK,

9)   współpracuje z Radą Pedagogiczna, Radą Rodziców w wykonywaniu swoich obowiązków,

10)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

11)wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący MDK. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

 § 7.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Młodzieżowym Domu Kultury.

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor, który:
 • prowadzi i przygotowuje zebrana Rady Pedagogicznej,
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności MDK.
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy MDK po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w MDK, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczestników.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 • organizację pracy placówki,
 • projekt planu finansowego,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz innych dodatkowych prac i czynności.
 1. Rada Pedagogiczna Młodzieżowego Domu Kultury uchwala statut i dokonuje w nim zmian.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.        

§ 8.

W Młodzieżowym Domu Kultury działa Rada Rodziców wybierana na ogólnym zebraniu rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia,

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok,
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem MDK.
 3. Rada Rodziców opiniuje plan pracy, eksperymenty i nowatorstwo pedagogiczne, a także może opiniować wnioski dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników MDK.
 4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw MDK.
 5. W celu wspierania działalności statutowej MDK Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 

Rozdział IV

Organizacja Młodzieżowego Domu Kultury

§ 9.

W MDK są organizowane zajęcia stałe, okresowe lub okazjonalne wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

 1. Tygodniowy wymiar zajęć stałych w MDK wynosi co najmniej 90 godzin.
 2. Stała forma zajęć (koło, sekcja, klub i inne) jest podstawową jednostką organizacyjną MDK i ujęta jest w stałym tygodniowym planie zajęć placówki.
 3. Stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 uczestników.
 4. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę wychowanków.
 6. Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi co najmniej 2 godziny tygodniowo.
 7. W MDK mogą być tworzone pracownie i działy (dział przy co najmniej 20 formach stałych, pracownia przy 5 formach stałych).
 8. Zajęcia o charakterze masowym powierza się jednemu nauczycielowi. W MDK mogą być tworzone pracownie lub działy imprez masowych.

 

§ 10.

 

 1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki, opracowany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny MDK zatwierdza Organ prowadzący do 25 maja.
 3. MDK opracowuje własne programy i plany pracy.

 

§ 11.

 

 1. MDK prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego jako placówka w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Godziny pracy MDK ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym. Powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
 3. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze. Jednostka zajęć w formach stałych wynosi 45 minut. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych prowadzone są również w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury

w Pruszkowie

§ 12.

 

 1. Zajęcia w MDK prowadzą nauczyciele. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby.
 2. MDK zatrudnia pracowników administracji i obsługi.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1 i 2 określają odrębne przepisy.

 

§ 13.

 

 1. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z wychowankami. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków. W tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 2. Jest odpowiedzialny za kształcenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków, za pogłębianie i rozszerzanie wiedzy.
 3. Stwarza warunki do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach.
 4. Instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia i systematycznego wypełniania dzienników zajęć.
 5. Instruktorzy opracowują plany pracy, programy i są odpowiedzialni za ich realizację.

 

Rozdział VI

Uczestnicy Młodzieżowego Domu Kultury

§ 14.

 

 1. Uczestnikami MDK są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież szkolna  oraz za zgodą Rady Pedagogicznej młodzież pracująca i dorośli.
 2. W pracy MDK udział biorą uczestnicy stali, okresowi, okazjonalni oraz uczestnicy imprez masowych.
 3. Rekrutacja uczestników organizowana jest w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz poprzez odpowiednią reklamę (ulotki, plakaty, ogłoszenia w TV lokalnej).
 4. Zasady naboru uczestników i uczestnictwo w zajęciach stałych, okresowych i okazjonalnych określa się na posiedzeniach Rady Pedagogicznej z początkiem roku szkolnego.
 5. Uczestnik MDK ma obowiązek:
  1. dbać o dobre imię placówki,
  2. przestrzegać postanowień statutu,
  3. systematycznie uczęszczać na zajęcia,
  4. zachowywać się zgodnie z zasadami Kultury,
  5. chronić własne życie i zdrowie przestrzegając zasad BHP,
  6. dbać o porządek i ład,
  7. w przypadku zniszczenia mienia naprawić wyrządzoną szkodę lub pokryć straty finansowe,
  8. Uczestnik MDK ma prawo do:
   1. zorganizowanych zajęć uwzględniających zasady higieny pracy umysłowej,
   2. opieki wychowawczej ze strony wszystkich pracowników,
   3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony przed uzależnieniami,
   4. poszanowania własnej godności,
   5. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
   6. rozwijania zainteresowań, uzdolnień, talentów poprzez udział w zajęciach organizowanych przez placówkę,
   7. korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych na danych zajęciach,
   8. zrzeszania się w organizacjach działających na terenie placówki lub tworzenia nowych po uzyskaniu zgody dyrektora,
   9. uczestnictwa w zajęciach dowolnej ilości form stałych, okresowych lub okazjonalnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
   10. odwoływania się od wymierzonej mu kary do Rady Pedagogicznej.

§ 15.

 

 1. Za reprezentowanie MDK na zewnątrz, za zwycięstwa w konkursach, przeglądach, turniejach, za aktywność i wysoką dyscyplinę uczestnik może być nagrodzony:
 • ustną pochwałą lub wyróżnieniem przez nauczyciela lub dyrektora,
 • pisemną pochwałą skierowaną do ucznia, rodziców lub dyrektora szkoły,
 • nagrodą rzeczową, dyplomem,
 • wpisem do kroniki.
 1. Wobec uczestnika zajęć który naruszył postanowienia regulaminu MDK stosuje się kary:
 • ustne upomnienie lub nagana skierowana do ucznia, rodziców lub dyrektora szkoły,
 • skreślenie z listy uczestników.
 1. Uczestnik ma prawo odwołania się do Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury.
 2. W przypadku naruszenia praw dziecka uczestnik zajęć Młodzieżowego Domu Kultury wnosi skargę do dyrektora placówki.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 16.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi dokumentację dotyczącą.

1)   działalności wychowawczo – dydaktycznej,

2)   działalności administracyjno – gospodarczej i finansowej,

3)   działalności MDK od chwili jej powstania (kronika).

 § 17.

Dokumentacja MDK jest gromadzona i przechowywana zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 18.

 Młodzieżowy Dom Kultury używa pieczęci o następującej treści:

 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

05-800 Pruszków ul. Kościuszki 41

tel. 022 758-81-28

NIP 534-16-44-362

 

§ 19.

 

Statut Młodzieżowego Domu Kultury może być zmieniony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej. Proponowane zmiany mogą być zaopiniowane przez inne organy placówki.

 § 20.

Młodzieżowy Dom Kultury posiada regulamin wewnętrzny, regulamin pracy Rady Pedagogicznej, regulamin Rady Rodziców.

 § 21.

Młodzieżowy Dom Kultury może realizować inne zadania zlecone przez organ prowadzący.

§ 22.

 

 1. Traci moc brzmienie Statutu z dn. 28.IV.2011 r.
 2. Z dniem 12.09.2012 r. wchodzi w życie Statut o jednolitym tekście o powyższym brzmieniu przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej.
 3. We wszystkich nieuregulowanych powyższym statutem sytuacjach mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa

 

Tekst jednolity Statutu Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 12.09.2012 r.