Regulamin Rady Rodziców

przy Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie,

ul. Kościuszki 41

 

I. Wstęp

Rada Rodziców działa na podstawie:

 1. Niniejszego Regulaminu.
 2. Ustawy o Systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. art. 53 i 54 z późniejszymi zmianami.
 3. Ustawy z dn. 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. nr 80, poz. 542).

 

II. Zakres i Przedmiot Działania

 1. Rada Rodziców jest niezależnym i samorządnym przedstawicielem rodziców dzieci i młodzieży uczęszczającej do MDK w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41.
 2. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek, w którym mieści się siedziba Rady, jak też wszystkie inne miejsca związane z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury.
 3. Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy MDK, procesu dydaktycznego i wychowawczego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia placówki oraz zapewnienia warunków bytowych uczestników.
 4. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi uczestnikami MDK i jest ich reprezentantem wobec władz placówki oraz innych instytucji.
 5. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie uchwalonego planu pracy oraz rocznego planu dochodów i wydatków.

 

III. Zadania Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców współdziała w programowaniu pracy MDK oraz planowaniu jej wydatków.
 2. Organizuje działalność na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej w MDK, rodzinie i środowisku lokalnym.
 3. Pozyskuje środki finansowe na rzecz MDK.
 4. Nawiązuje współpracę z zakładami pracy i instytucjami dla pozyskania ich do współdziałania z MDK.
 5. Współdziała w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych MDK. Ocenia sposób nauczania i wyraża opinię w programach szkolnych.
 6. Dokonuje oceny pracy MDK oraz przedstawia swoje opinie Dyrektorowi i organom nadzorującym placówkę we wszystkich istotnych sprawach MDK.
 7. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z ustawą o systemie oświaty, zarządzeniami dyrektora i uchwałami Rady Pedagogicznej MDK.
 8. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych   większością głosów
 9. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów, za którą ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.
 10. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb.
 11. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców przechowywana jest w sekretariacie placówki.
 12. Komisja Rewizyjna kontroluje pod względem formalnym działania Rady, realizację uchwał, a w szczególności gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady.
 13. W chwili zakończenia kadencji Prezydium, Komisja Rewizyjna dokonuje szczegółowej kontroli i przygotowuje sprawozdanie, które ma być podstawą do oceny formalnej działalności Rady.

 

IV. Władze Rady Rodziców 

 1. W skład Rady Rodziców MDK wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki.
 2. W wyborach, o których mowa w ust. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym:
  1. Prezydium Rady w składzie 5 osobowym (w skład prezydium z urzędu wchodzi dyrektor, lub delegowany przez niego członek Rady Pedagogicznej)
  2. Komisję Rewizyjną w składzie 2 osobowym
 4. Prezydium ze swego grona wybiera w głosowaniu jawnym:
  1. Przewodniczącego
  2. Zastępcę Przewodniczącego
  3. Sekretarza
  4. Skarbnika
 5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym          przewodniczącego.
 6. Kadencja Prezydium jak i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok szkolny.
 7. W przypadku zdekompletowania z przyczyn niezależnych składu poszczególnych organów Rady, dokonuje się wyborów uzupełniających.

 

V. Fundusze Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców lub innych źródeł, m.in. dotacji zakładów pracy, instytucji i osób prywatnych, a także działalności gospodarczej.
 2. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu Rady Rodziców.
 3. Fundusze przeznaczane będą na opiekę nad młodzieżą oraz wychowawczą działalność MDK, na poprawę bazy materialnej placówki oraz wspomaganie procesów dydaktycznych.
 4. Gospodarka finansowa Rady opiera się na zatwierdzonym preliminarzu wydatków, a odstępstwa od niego uchwala Prezydium po stwierdzeniu ważnego interesu MDK lub młodzieży.
 5. Ewidencja dochodów i wydatków odbywa się zgodnie i na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.
 6. Wydatki mogą być realizowane zgodnie z preliminarzem i po uzyskaniu akceptacji 2 członków Prezydium, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy.
 7. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być parafowane przez dyrektora MDK, Przewodniczącego RR lub Zastępcę.
 8. Środki finansowe są gromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w banku.
 9. Do dysponowania kontem i podpisywania czeków upoważnione są 3 osoby: Przewodniczący, Zastępcą Przewodniczącego i Księgowy Rady Rodziców. 

 

VI. Postanowienia ogólne.

 1. W posiedzeniach Rady Rodziców lub Prezydium bierze udział dyrektor MDK lub przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
 2. W posiedzeniu Rady lub jego organów mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez Radę, Prezydium lub Przewodniczącego, przy czym wymaga to akceptacji Dyrektora MDK.
 3. Przy podejmowaniu uchwał głos Dyrektora lub jego przedstawicieli jest tylko głosem doradczym.
 4. Rada lub Prezydium wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał, które zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności 2/3 składu członków. Zebrania są protokołowane, a uchwały zapisywane w księdze protokołów.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy sporne między Radą a Dyrektorem placówki, przekazywane są do organu nadzorującego MDK, a w wypadku decyzji sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub regulaminem Rady, ma ona prawo i obowiązek odwołać się do Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści:

RADA RODZICÓW

przy Młodzieżowym Domu Kultury

05-800 Pruszków, ul. Kościuszki 41

      NIP 534-20-39-918

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 04 czerwca 2012 r.