załącznik nr 1

do zarządzenia nr 15/2015

Starosty Pruszkowskiego

z dnia 23.03.2015

 

Zasady przyjmowania kandydatów do Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016 na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury jest przeprowadzane od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r.
 2. Ilekroć w treści zasad przyjmowania dziecka do Młodzieżowego Domu Kultury jest mowa o:
  -Młodzieżowym Domu Kultury – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie, działający w ramach ustawy o systemie oświaty, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski,
  -dyrektorze Młodzieżowego Domu Kultury – należy przez to rozumieć dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie,
  -dziecku – należy przez to rozumieć uczestnika zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie,
  -kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie,
  -organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Pruszkowski,
  -rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
  -rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci,
  -osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

§ 2

Kandydaci na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury

 1. Do Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie przyjmowani SA kandydaci zamieszkujący na obszarze Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Do Młodzieżowego Domu Kultury przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się i studiująca.
 3. Do Młodzieżowego Domu Kultury, w myśl obowiązujących przepisów, mogą być przyjmowane w ramach integracji, na ogólnie obowiązujących zasadach dzieci niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków lokalowych placówki), jeżeli nie wymagają one odrębnego trybu życia i specjalistycznej indywidualnej opieki oraz nie zagrażają bezpieczeństwu pozostałych uczestników w Młodzieżowym Domu Kultury.
 4. O przyjęciu dziecka na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 3

Etapy postępowania rekrutacyjnego

 1. Podczas rekrutacji w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria podstawowe.
  -wielodzietność rodziny kandydata -1 pkt
  -niepełnosprawność kandydata -1 pkt
  -niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata -1 pkt
  -niepełnosprawność obojga rodziców -1 pkt
  -niepełnosprawność rodzeństwa kandydata -1 pkt
  -samotne wychowywanie kandydata w rodzinie -1 pkt
  -objęcie kandydata pieczą zastępczą -1 pkt
 2. W przypadku osiągnięcia równorzędnych wyników na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria dodatkowe.
  -dziecko ma zainteresowania i uzdolnienia artystyczne -5 pkt
  -dziecko i jego rodzeństwo kontynuuje edukację w placówce -4 pkt
  -dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte pomocą socjalną -2 pkt 

 

§ 4

Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów do Młodzieżowego Domu Kultury

 1. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje zapisu dziecka na wybrane zajęcia. Po przeprowadzonym naborze rodzic składa deklarację uczestnictwa dziecka w wybranych zajęciach zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Deklaracja zawiera:
  -imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  -adres poczty elektronicznej rodziców,
  -imiona i nazwiska rodziców kandydata,
  -adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka, ze wskazaniem gminy, w której mieszka dziecko,
  -adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
  -numery telefonów kontaktowych do rodziców kandydata,
  -informacje dodatkowe o dziecku.
 3. Na prośbę dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury rodzice zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających sytuację zdrowotną lub rodzinną dziecka.

 

§ 5

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Młodzieżowego Domu Kultury przeprowadza dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, powołując komisję rekrutacyjną.
 2. Do zadań dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury należy w szczególności:
  -ustalenie maksymalnej liczby uczestników na poszczególnych zajęciach artystycznych,
  -przyjęcie kandydata do Młodzieżowego Domu Kultury, jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat został zakwalifikowany oraz rodzic kandydata złożył wymagane dokumenty.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Młodzieżowy Dom Kultury nie dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową kandydatów na poszczególne zajęcia.
 4.  Podczas rekrutacji z listy rezerwowej kandydatów będą brane następujące kryteria:
  -wielodzietność rodziny kandydata -1 pkt
  -niepełnosprawność kandydata -1 pkt
  -niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -1 pkt
  -niepełnosprawność obojga rodziców kandydata -1 pkt
  -niepełnosprawność rodzeństwa kandydata -1 pkt
  -objęcie kandydata pieczą zastępczą -1 pkt
  -dziecko ma zainteresowania i uzdolnienia artystyczne -1 pkt 
   -dziecko i jego rodzeństwo kontynuuje edukację w placówce -1 pkt 
   -dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte pomocą socjalną -1 pkt 
 5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w celach postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z zajęć prowadzonych w placówce.