REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Pippi Langstrumpf – dzisiaj”

 

 

1.  Organizator:

     Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie

 

2. Cel konkursu:

 • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki,
 • zachęcanie do czytania literatury,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
 • wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 

3.  Uczestnicy:

 • dzieci ze szkół podstawowych powiatu pruszkowskiego

 

4.  Warunki konkursu:

 • format prac dowolny
 • technika dowolna
 • ilość prac nadesłanych - maksymalnie do 10 prac z danej placówki,
 • każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę,
 • prace nadesłane na konkurs muszą być opisane na odwrocie:

(imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres szkoły lub placówki ewentualnie adres

            zamieszkania).

 

4.  Termin nadsyłania prac plastycznych :

 • Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać
   w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki, do dnia 22.05. 2015
   na adres:

             Młodzieżowy Dom Kultury

             Ul. T. Kościuszki 41

             05-840 Pruszków

 • Na opakowaniu należy podać nazwę konkursu.

 

5.  Ocena prac:

 • Komisja dokona oceny prac plastycznych, przyznając nagrody i kwalifikując prace
   na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:

             klasy  0 –III
             klasy  IV – VI

 

6.  Ogłoszenie wyników:

 • Wyniki konkursu i  termin wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej
  do 29.V.2015

 

7.  Uwagi:

 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
 • Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów.
 • Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie: 22 758 81 28